s

Szkoły Sokrates

Misja Międzynarodowych Szkół Sokrates

Misją Międzynarodowych Szkół Sokrates Cambridge International Schools jest edukowanie naszych podopiecznych w sposób interdyscyplinarny, holistyczny i międzykulturowy. Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój, zarówno intelektualny, emocjonalny i społeczny młodego człowieka.

Oprócz wszelkich podstawowych umiejętności staramy się nauczyć naszych uczniów krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, co jest niezbędne w dorosłym życiu.

Ważnym aspektem naszej misji jest międzykulturowy dialog. W jego realizacji zwracamy szczególną uwagę na propagowanie tolerancji i traktowania odmienności jako wartości oraz upowszechnianie wiedzy o regułach respektowanych w różnych grupach kulturowych. Taka wiedza pozwala nam zrozumieć nie tylko świat, ale i nas samych oraz nasze tradycje. Edukacja w naszej szkole pomaga uczniom w pełni docenić świat i różnorodność jego mieszkańców.

Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszyscy w naszej szkole tworzą przyjazną, twórczą i tolerancyjną atmosferę. To społeczność, w której nikt nie jest anonimowy. Dbałość o otwartą komunikację, twórcze podejście do rozwiązywania problemów i postawa wzajemnego szacunku, to nasze priorytety, budujące atmosferę bezpieczeństwa i zrozumienia. Stanowi to podstawy do osiągnięcia przez naszych uczniów sukcesów, niezależnie od rzeczywistości, w której będą funkcjonować. Dążymy do wychowania, uczymy wzajemnej akceptacji i szacunku. Pomagamy w rozpoznawaniu wartości moralnych i w rozumieniu odmiennych poglądów. Uczymy by nasi uczniowie szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jednoczesnym poszanowaniem innych kultur i narodowości.

Proces dydaktyczno wychowawczy ukierunkowany jest na wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia. Przekazujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kształcimy określone umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i kompetencji – szczególnie umiejętności planowania, umiejętności skutecznego komunikowania się, umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Nauczanie przez bezpośrednie uczestnictwo w projektach edukacyjnych, przez odkrywanie daje szansę na zaszczepienie w młodych umysłach poszanowania nauki, potrzeby wiedzy, szacunku dla kultury i tradycji wszystkich narodów. W nauczaniu bazujemy na potrzebach młodych ludzi, którzy pragną zgłębić zasady i prawa kierujące współczesnym światem.

Proces dydaktyczno wychowawczy w naszej szkole nastawiony jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb ucznia, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, miłości, przyjaźni, uznania i szacunku, potrzeba poznania i samorealizacji.

Nasze innowacyjne programy dydaktyczno-wychowawcze stymulują rozwój poznawczy uczniów, ich umiejętności emocjonalne, społeczne, etyczne, kulturowe i fizyczne.

Szkoła dużą uwagę przywiązuje do kształcenia postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Kładziemy nacisk na:

  • zaufanie zamiast przymusu,
  • kreatywność w miejscu uległości,
  • samodzielność, a nie ślepe posłuszeństwo,
  • prawdziwe relacje zamiast bezosobowych reguł,
  • samodzielne, twórcze myślenie zamiast odtwórczych działań, wykonywania rozkazów,
  • podmiotowe, a nie przedmiotowe traktowanie ucznia.

Każda ze szkół naszego Zespołu, dając uczniom dużo swobody i stwarzając pole dla różnorodnych form ich aktywności, jednocześnie bardzo wyraźnie wskazujące granice, których przekraczanie nie może być tolerowane. Nie wolno nam tolerować agresji słownej i fizycznej, a także zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu każdego z członków szkolnej społeczności, działań nieuczciwych, nieetycznych. Szkoła musi być miejscem zapewniającym pełne warunki bezpieczeństwa wszystkim uczęszczającym do niej uczniom.

Międzynarodowe Szkoły Sokrates dążą do stworzenia inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie, wysoki poziom edukacji, swoboda porozumienia się w językach obcych przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

Pomagamy w odkrywaniu talentów i dbamy o ich rozwijanie. Otaczamy opieką uczniów wymagających pomocy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Wspólnie z rodzicami staramy się, aby każdy uczeń czuł się w szkole dobrze i mógł osiągnąć sukcesy na miarę swoich możliwości. Nasze cele realizujemy w atmosferze wzajemnego wspierania się, zdrowej rywalizacji przy jednoczesnej dbałości o harmonijny rozwój dziecka. Wyróżnia nas nowoczesność stosowanych programów, metod, profesjonalizm, stała potrzeba doskonalenia się, twórcze działanie, kreatywność.

 

Renata Girzejowska
Prezes Zarządu
Szkół Sokrates

Search here