s

Szkoła Podstawowa

Absolwent Szkoły

Absolwent Szkoły Podstawowej Sokrates z Oddziałami Dwujęzycznymi

 • posiada odpowiedni zasób wiedzy o własnym kraju i współczesnym świecie
 • jest aktywny umysłowo, ciekawy świata, stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę
 • prezentuje własne poglądy i jest tolerancyjnyszanuje tradycje, symbole narodowe i religijne
 • reaguje na krzywdę innych
 • jest świadomy historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej
 • zdobył podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych
 • posiada wrażliwość estetyczną (plastyczną, muzyczną i ruchową)
 • posiada wrażliwość etycznie-moralną
 • jest kulturalny, taktowny, nie używa słów obraźliwych i wulgarnych
 • jest odpowiedzialny, solidny i obowiązkowy, wywiązuje się ze zobowiązań
 • jest uczciwy, szanuje siebie i innych, własność swoją i cudzą
 • potrafi działać w grupie
 • jest kreatywny i ambitny, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji
 • jest zaradny i rozważny, stara się unikać zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem
 • preferuje zdrowy styl życia
 • korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • zna i w sposób właściwy korzysta ze współczesnych technik informacyjnych, komunikacyjnych i mediów
 • jest aktywnie związany ze środowiskiem lokalnym

Search here