s

Podanie do Szkoły SOKRATES w Toruniu

Szanowni Państwo

Ze względu na rosnące zainteresowanie naszymi szkołami, w celu optymalizacji wyboru właściwej szkoły oraz klasy, postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten pomoże i usprawni zapisanie kandydata do naszej placówki ułatwiając tym samym przygotowanie najlepszej dla Państwa oferty edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

Wybierz szkołę

Szkoła Podstawowa SOKRATES z Oddziałami Dwujęzycznymi
Liceum Ogólnokształcące SOKRATES

Wybierz klasę

Klasa pierwsza Cambridge

Wybierz klasę

Klasa z pełnym programem Cambridge
Klasa z częściowym programem Cambridge

Uczeń

Nazwisko:    Imię:    Drugie imię:
Drugie imię jest wymagane w przypadku osób, które je posiadają.
Data urodzenia  

Miejsce urodzenia:
Narodowość:    Obywatelstwo:    Język ojczysty:

PESEL:

Adres zameldowania (miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Uwagi (dysleksja, dysgrafia itp), uwagi o stanie zdrowia:

Rodzice (Opiekunowie prawni)

Nazwisko ojca:    Imię ojca:   nieznany   nie żyje
Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Zawód / miejsce pracy:

Telefon kontaktowy:    E-mail:

 

Nazwisko matki:   Imię matki:   nieznana   nie żyje
Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Zawód / miejsce pracy:

Telefon kontaktowy:    E-mail:

Pozostałe

Wybieram dodatkowy język obcy:      Deklaruje swój udział w:  

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o szkole?   od znajomych   z plakatu   z ulotki   z informacji w szkole   z internetu   z targów edukacyjnych   z prezentacji w mojej szkole   inne

Podaj źródło:

 


Zaznacz aby potwierdzić, że zapoznałeś/aś się z treścią klauzuli dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoły Sokrates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-158) przy ul. J. H. Dąbrowskiego 8; tel. 52 322 20 20,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO,
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Search here